ஓமன் ஹத்தா பயணம் Oman Hatta Travel Photos

நீண்ட நாட்களாக ஹத்தாபோய் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதற்க்கு தகுந்தாற்போல் ஒரு 4X4 கிடைத்தது சிறிய வகை கார்களும் கூட இந்த karadu முரடான paathayil காண mudikinrathu
Comments: (4)
Older Posts